Tổng quan về bảo hộ lao động trong nước

Bảo hộ lao động Viet Nam là cơ quan của luật pháp và các quy định liên quan đến công việc ở Việt Nam. Có một số đạo luật hoạt động ở cấp độ liên bang như luật lao động tiêu chuẩn, luật lao động quốc gia và luật bảo hộ lao động. Các đạo luật này áp dụng đối với người lao động trong lực lượng lao động phi thương mại.

Ngoài ra còn có một bộ luật điều chỉnh nhân viên của chính phủ liên bang, trong khi quyền của người lao động trong chính quyền bang trên toàn quốc được xác định bởi luật pháp của các tiểu bang đó. Một số yếu tố quan trọng nhất của luật liên bang bao gồm bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác và tôn giáo.

Một trong những vấn đề chính của người lao động là tính hợp pháp của tiền lương và giờ làm việc. Các quyền liên quan đến mức lương tối thiểu và mức lương phụ trội được xác định bởi luật pháp về tiêu chuẩn lao động công bằng. Vấn đề thanh toán tiền lương được bảo vệ bởi pháp luật về bảo vệ tín dụng tiêu dùng.

Một trong những lĩnh vực gây tranh luận nhiều nhất của luật lao động liên quan đến việc bảo vệ người lao động bảo vệ trong nông nghiệp với sự quan tâm đặc biệt của người lao động nhập cư. Đạo luật bảo vệ người lao động nông dân và người di cư theo mùa đảm bảo quyền trong lĩnh vực này. Có một số quy định bảo vệ lao động trẻ em được tìm thấy trong Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng.

Có lẽ vấn đề cấp bách nhất trong luật lao động là quy định về an toàn và vệ sinh lao động. Có rất nhiều luật khác nhau về luật này liên quan đến luật này của liên bang. Có luật về an toàn và sức khoẻ của mỏ và một số điều khoản của luật pháp đã đề cập. Kết hợp với điều này là phạm vi phúc lợi sức khoẻ của người lao động, tiêu chuẩn nghỉ hưu và bồi thường cho nhân viên.

Có Đạo Luật An Sinh về Lợi Tức Hưu Trí của Nhân Viên điều chỉnh các chương trình phúc lợi cho nhân viên. Có chế độ bồi thường phổi đen được tìm thấy trong Đạo luật Phúc lợi Phá hoại và còn có Đạo luật Bồi thường Lao động và Cảng lao động cùng với Đạo luật Cơ sở Quốc phòng chi phối bồi thường cho nhân viên phòng vệ và rõ ràng là Luật về Gia đình và Y khoa đã quy định quyền nghỉ bắt buộc.

Một số quyền khác nhau tồn tại như một sản phẩm của các bộ luật như Đạo luật Bảo vệ Nhân viên điều chỉnh việc sử dụng máy dò nói dối trong các hoàn cảnh việc làm. Ngoài ra còn có bảo vệ cho người tố cáo và cũng có pháp luật đòi hỏi các nhà khai thác nhà máy và các công ty tiến hành sa thải hàng loạt theo các quy trình và thủ tục pháp lý nhất định.

Hơn nữa, có các quy phạm pháp luật cho các cuộc bầu cử viên công đoàn và kiểm soát tài chính để ngăn chặn sự lạm dụng của hệ thống công đoàn bởi các quan chức công đoàn.

Xem thêm về luật bảo vệ tại website: http://baohocuongduc.com/

Add your comment