thuanh Archive

Biết người và tướng người

Người sáng suốt mà không tinh nhanh, sáng suốt trong kiến thức, phàm việc gì cũng không chấp nhặt, sai lầm của những người này là không dũng cảm tự tạo cơ hội cho bản thần, những gi có thể nhận được thì nhận, và luôn giữ gìn cho mình không để mất. >>> Đọc …